ยินดีต้อนรับค่ะ

....ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Weblong "aomamp" ค่ะ....


""""สวัสดีค่ะทุกๆคน ยินดีตอนรับเข้าสู่ Weblog"""
^_^แนะนำตัวก่อนนะค่า ชื่ออแอ้มค่ะ ตอนนี้กำลังเรียนใบประกอบวิชาชีพครูอยู่ค่ะ
จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
จบสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ^_^
^^^^ปัจจุบันแอ้มทำงานอยู่ที่ สำนักงานการค้าภายใน จังหวัดราชบุรี^^^^
^^^^ถ้าเพื่อนๆว่างก็เข้ามาเยี่ยมชมกันอีกนะค่ะ^^^^^
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2552

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ดีค่ะ

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

รหัสวิชาGD ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 3 (1-2-3)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
อาจารย์ผู้สอน ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รหัสวิชาGD ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 3 (1-2-3)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
อาจารย์ผู้สอน ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
****************************************************
คำอธิบายรายวิชา (เนื้อหา)
ศึกษาและฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารและสืบค้นทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อการสื่อความหมาย โดยเน้นกระบวนการ ทักษะสัมพันธ์ทางภาษา ตลอดจนศึกษาและฝึกการตีความ การขยายความ การสรุปความ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการนำเสนองานทางวิชาการหัวข้อที่จะเรียนกัน
จุดประสงค์
.........เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วจะมีพฤติกรรมและความสามารถดังต่อไปนี้
.........1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูได้
.........2. อธิบายและปฏิบัติการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต สำหรับครูได้
.........3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูลทางการศึกษา
เนื้อหา
........หน่วยที่ 1
........
เทคโนโลยีพื้นเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครู
........หน่วยที่ 2
........
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

........หน่วยที่ 3
........
อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและสืบค้น
........หน่วยที่ 4
........
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล
........หน่วยที่ 5
........
ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล
เขียนโดย ชื่อนางสาวรสสุคนธ์ ทองเอีย


อ.แจ็ค1


เทคโนโลยีสารสนเทศ

ก กก ก

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำาหรับคร้ ความรู้ความสามารถของคร้เกี่ยวกับการ ใชูเทคโนโลยี ในการใชูคอมพิ...